Liudviko Rėzos Kultūros centras

projektai

  • Folkloro šventė „Pūsk, vėjuži!“;
  • Tarptautinis jaunųjų vokalistų festivalis – konkursas „Baltic Voice;
  • Festivalis Juodkrantės kurorto dienos

Valstybės ilgalaikės plėtros strategijoje pabrėžiama, kad, kuriant efektyvią ir darnią, visiems prieinamą ir tęstinę švietimo sistemą, sudarant sąlygas mokytis visą gyvenimą, labai svarbu plėtoti šiuolaikinę suaugusiųjų švietimo sistemą, užtikrinančią kiekvienam Lietuvos gyventojui galimybę mokytis visą gyvenimą. Norint įgyvendinti šiuos uždavinius, būtinas kūrybinis švietimo tobulinimas, kuris neįmanomas be glaudaus kultūros ir švietimo institucijų bendradarbiavimo. Kultūra ir švietimas, papildydami vienas kitą, kuria palankias sąlygas visapusiškai, kūrybingai, sugebančiai sėkmingai prisitaikyti prie nuolatinių pokyčių asmenybei ugdytis bei tobulėti visą gyvenimą.

Aiškiai pastebėję vyresnio amžiaus Liudviko Rėzos kultūros centro lankytojų norą, motyvaciją bei poreikį lankytis edukacinėse veiklose Liudviko Rėzos kultūros centro darbuotojai išsikėlė tikslą tobulinti savo andragogines kompetencijas, pritaikyti vyresnio amžiaus lankytojams edukacines veiklas bei praplėsti tarptautinę ir projektinę veiklą. Kelti savo kvalifikacijos, stebėti užsienio specialistų gerąsias darbo patirtis specialistai vyko į Estiją, Kiprą ir Italijos, o sugrįžę  dalijosi įspūdžiais bei pritaikė įgytas žinias ir įgūdžius savo darbe.

Darbo stebėjimo vizitas Estijoje

Lankydamiesi  Estijos liaudies kultūros centre, Viljandi mieste, buvome supažindinti su jo mokymosi skyriumi, mums centre detaliai pristatė nematerialaus paveldo departamento veiklą bei  jo vykdomas programas. Tikrai malonų įspūdį paliko pats konkrečių programų pristatymas, sustyguota organizacinė struktūra, vadyba, problemų sprendimo būdai, netradicinis požiūris ieškant tinkamų sprendimų bei užsidegimas saugant ir vystant šiandienos sąlygomis šalies tautinį paveldą. 

lrezoskc erasmus

Šioje ypač modernioje įstaigoje turėjome puikią progą susipažinti su jos įvairiapuse veikla, centro įrangos po centrą, nuosekliai pristatė čia vykdomą veiklą ir programas. Vėliau stebėjome edukacijas ir praktinius užsiėmimus pačiame centre, kur nustebino gausus jaunimo dalyvavimas netradiciškame mokymo procese. Turėjome retą progą stebėti pasiruošimą dideliam renginiui – Estijos etninės muzikos premijų įteikimo įvairiose tradicinės muzikos nominacijose ceremonijai; vėliau stebėjome šias iškilmes, kurias keletą valandų transliavo Estijos valstybinė ir komercinės televizijos, o patį  renginį lydėjo pasirodymai  ne tik pagrindinėje, bet ir mažesnėse, netgi  kamerinėse  centro erdvėse.  Nustebino kasdienių renginių įvairovė, jų gausa, bei estų jaunimo gyvas domėjimasis etno muzika. Šis europinis kultūros ir bendradarbiavimo projektas, leidęs stebėti estų kolegų darbą  ir  susipažinti su jų patirtimi, mums buvo vertingas. Baltijos kaimynės dėmesys savo etninei kultūrai vertas pagarbos ir skatina puoselėti  savo tautos kūrybos neišsemiamus šaltinius.

 

Mokymai Kipre

Limasolyje, DOREA švietimo įstaigoje vyko mokymai „ES finansavimo užtikrinimas 2014-2020 m.: sėkmės raktas“. Šiuose intensyviuose kursuose nagrinėjome projektų ir jų rengimo kokybinius parametrus, norint gauti finansavimą iš pagrindinių ES programų. 

erasmus is kipro

 Be teorinių paskaitų, supažindinusių su projektų rengimo ypatumais, strategijų pasirinkimu, bendravimų su partneriais, finansų tvarkymu, projektų atrankos kriterijais, vyko praktiniai seminarai, kurių metu tarptautinės komandos turėjo visapusiškai rengti projektus konkuruodamos su kitomis, surasti sprendimus, kūrybiškai panaudoti įvairias kilusiais idėjas ir apginti projektą. Diskusijose aptarėme klaidas ir teigiamus dalykus, tobulinome projektus, suvokėme, kad yra labai svarbu bendrauti ir bendradarbiauti su projekto partneriais. Mokymuose dalyvavo Slovakijos, Vokietijos, Švedijos ir Lietuvos atstovai. Kursus vedė labai įdomus, didelę patirtį turintis, profesionalus dėstytojas, projektų valdymo profesionalas Vaggelis Gettos. Kursai buvo visapusiškai naudingi, ypač praktinė dalis, įgyta patirtis pravers tolimesnėje veikloje.

 

Patirtis Italijoje 

Liudviko Rėzos kultūros centro darbuotojai vyko į darbo stebėjimo vizitą Italijoje, Perskaros mieste „Submeet – Incontrarsi per Crescere” asociacijoje.  

erasmus is italijos

Jo metu buvo aplankyti įvairūs Peskaros miesto muziejai bei institucijos: Basilio Cascella pilietinis muziejus; Abrucų genties žmonių muziejus; Paparella Treccia Devlet muziejus; Gabriele D’Annunzio gimtinės muziejus; devynioliktojo amžiaus Di Persio-Pallotta fondo muziejus; Imago šiuolaikinio ir modernaus meno muziejus. Šiose įstaigose turėjome puikią progą susipažinti su jų įvairiapuse veikla, ekspozicijų galimybėmis, turimų erdvių panaudojimu. Muziejuose buvo pristatoma vykdoma veikla ir programos. Taip pat stebėjome edukacijas ir praktinius užsiėmimus.

Beveik keturis metus vykdytas „Erasmus+“ 1 pagrindinio veiksmo suaugusiųjų švietimo mobilumo projekto Nr. 2019-1-LT01-KA104-060284 „Liudviko Rėzos kultūros centro edukacinės ir projektinės veiklos tobulinimas“ įgyvendinimas padėjo ne tik pakelti darbuotojų kvalifikaciją, gilinti žinias įvairiose srityse bei praplėsti organizacijos tarptautinių ryšių tinklą, bet ir parengti 2 edukacines programas, skirtas vyresnio amžiaus lankytojams, kurios šiandien sėkmingai vykdomos Liudviko Rėzos kultūros centre. 

 

Ekskursija po istorinį vilų kvartalą

Programa kviečia susipažinti ir prisiliesti prie unikalios Kuršių nerijos Juodkrantės kurorto „aukso amžiaus“ istorijos. Ši programa orientuota ugdyti sąmoningumą, skatinanti gilintis ir domėtis savo bei kitų tautų kultūros paveldu, kuris taip gausiai persipynęs senajame Juodkrantės vilų kvartale. Čia siūloma prisiliesti prie gyvų istorijų bei asmenybių, kurios garsino Lietuvos vardą visame pasaulyje. Ekskursijos metu vyresnio amžiaus žmonės susipažįsta su senųjų Juodkrantės vilų ir viešbučių gyvavimu ir istorija iki II-ojo Pasaulinio karo ir gali palyginti su išlikusiais iki mūsų dienų rekonstruotais pastatais. Edukacinė veikla taip pat padeda atskleisti bei patraukliai pristatyti Kuršių nerijoje esančios Juodkrantės gyvenvietės (saugomos UNESCO) kultūros paveldo autentiškumą ir išskirtinumą. Kultūrinio ir istorinio paveldo įvairovė lokalizuota architektūriniuose objektuose bei jų ženkluose ugdo bei stiprina gebėjimą susieti įgytas žinias su konkrečiais atrandamais vardais ir objektais, supina praeitį su ateitimi, padeda suvokti istorijos reikšmę bei unikalumą.

Miestų istorijų bei kultūros paveldų pažinimas ugdo pagarbą ir meilę savajam kraštui. Programos turinys, parengtas pagal juodkrantiškės istorikės Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyr. mokslo darbuotojos doc. dr. Nijolės Strakauskaitės mokslinių darbų bei išleistų knygų medžiagą, atskleis mažai kur girdėtą patraukliai bei gyvai perteikiamą daugiau kaip 150-ies metų Juodkrantės kurorto istoriją

 

 Kūrybiška pažintis su vėtrungių ir kurėnų istorija

Paslaugos tikslas – populiarinti Prūsų Lietuvos kultūrinį paveldą, istoriją. 

Uždaviniai: patraukliai pristatyti Prūsų Lietuvos istoriją ir kultūrą, skatinti kūrybingumą ir saviraišką.

Programos metu pristatoma Juodkrantės istorinė ekspozicija, papasakojama apie žvejybos ypatumus, Kuršių marių laivus ir jų žymėjimą. Kūrybinėje edukacijos dalyje dalyviai kviečiami nuspalvinti arba sukurti savo vėtrungę ar kurėną.

Burinė valtis – svarbus Kuršių nerijos kultūrinio kraštovaizdžio elementas, kartu su vėtrungėmis reprezentuojantis vietos gyventojų socialines-kultūrines tradicijas, aplinkos pokyčius ir jos evoliuciją, yra svarbus jūrinio paveldo elementas. Svarbi vėtrungės, kaip kontrolei skirtos priemonės transformacija į originalią ir išskirtinę dekoro detalę, pavirtusia visos nerijos simboliu ir, kartu su kurėnu, išskirtiniu kultūrinio kraštovaizdžio elementu.

Edukacinė programa leis aktyviai įsitraukti į kultūros paveldo bei istorijos pažinimą, ši patirtis plės ir kultūros patirčių įvairovę, suvokti Kuršių nerijos ir pamario krašto išskirtinumą, čia gyvenusių ir tebegyvenančių žmonių unikalų verslą ir gyvenimo būdą – žvejybą, jų pasaulėjautą, tradicijas, amatą. Paslauga skatins pažinti jūrinį paveldą ir suvokti jo išsaugojimo svarbą. Prūsų (Mažosios) Lietuvos kultūrinis ir istorinis palikimas yra daugialypis, edukacinė programa skatins pagarbą ir toleranciją, leis suvokti kultūrų skirtybes, padės pastebėti darnų įvairių kultūrų sugyvenimą. Dalyviai pajus asmeninės kūrybos džiaugsmą konstruodami savo kurėną ir spalvindami vėtrungę, ugdys fantaziją ir sferinį suvokimą. 

vidmarės logo

Liudviko Rėzos kultūros centras pradėjo įgyvendinti projektą Nr. VIDM-AKVA-6.2.3-15.1 / 63VS-
PV-21-1-00875-PR001 „Istorinės ekspozicijos apie Juodkrantės žvejų gyvenimą atnaujinimas“
pagal Neringos žvejybos ir akvakultūros regiono vietos plėtros strategiją 2016-2020 m. VPS II
prioriteto „Žvejų bendruomenės vaidmens stiprinimas ir infrastruktūros atnaujinimas“ priemonę
,,Žvejybos tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas“ Nr. BIVP-AKVA-SAVA-3
Pagrindinis projekto tikslas – atnaujinti ekspoziciją apie Juodkrantės žvejų gyvenimą bei su ja
supažindinti Neringos gyventojus, svečius, turistus ir jaunus asmenis.
Projekto bendra vertė – 5260,30 Eur. 95 proc. visos projekto vertės yra finansuojama iš EJRŽF ir
Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2021-04-12
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2022-08-31