Liudviko Rėzos Kultūros centras

APIEMUS

LIUDVIKO RĖZOS KULTŪROS CENTRAS

1902-1903 metais Juodkrantėje pastatyta nauja raudonų plytų mokykla - tipiškas Rytų Prūsijai pastatas.

2003 metais pirmą kartą po 100 metų, pasikeitė senosios mokyklos paskirtis – čia įsikūrė Juodkrantės parodų namai.

2007 m. Juodkrantės parodų namai reorganizuoti į Liudviko Rėzos kultūros centrą.

2008 m. įsteigtas Liudviko Rėzos kultūros centro kuratoriumas (Taryba).

Liudviko Rėzos kultūros centras – Neringos savivaldybės biudžetinė įstaiga, įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendina Neringos savivaldybės taryba.

Įstaigos veiklos tikslai – tenkinti ir ugdyti vietos bendruomenės visų amžiaus grupių kultūros poreikius, išlaikyti ir tęsti krašto tradicijas, puoselėti etninę kultūrą, organizuoti mėgėjiško, profesionalaus meno renginius bei teikti kitas kultūros paslaugas. Įstaigos veikla atitinka daugiafunkcinį pobūdį.

 

Liudviko Rėzos kultūros centras, įgyvendindamas veiklos tikslus, atlieka šias funkcijas: 

rūpinasi gyventojų kultūros ugdymu, sudaro sąlygas vystytis kūrybinei laisvei, gyventojų meninei saviraiškai, skatina gyventojus dalyvauti kuriant kultūros vertybes bei užsiimti kultūrine veikla, skatina mokyklinio amžiaus vaikų, jaunimo ir pagyvenusių žmonių užimtumą; propaguoja ir plėtoja profesionalųjį meną, organizuoja mėgėjų meno kolektyvų, būrelių, klubų veiklą; rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu; kuria ir įprasmina šiuolaikines modernias meno veiklos formas; populiarina vietos menininkus bei kūrybine veikla užsiimančius žmones, sudaro sąlygas jiems dalyvauti parodose ir kituose renginiuose, skatina juos už nuopelnus kultūrai bei pažangias kūrybines idėjas; skatina liaudies meno ir amatų vystymąsi, rūpinasi etninės kultūros globa, saugojimu ir vystymu, populiarina senąsias kultūros tradicijas, papročius, laiduoja etninės kultūros perimamumą; padeda menininkams bei kūrybine veikla užsiimantiems žmonėms ginti šių asmenų teises bei jų interesus valstybinėse, savivaldybių ir kitose institucijose bei organizacijose; vykdo ir plėtoja edukacinę veiklą; organizuoja valstybinių švenčių ir atmintinų dienų paminėjimus, miesto šventes, koncertus, vakarones, parodas, seminarus, kursus, susirinkimus ir kitokius kultūros, švietimo, laisvalaikio ir poilsio renginius; reprezentuoja ir populiarina Kuršių nerijos kultūros istorijos paveldą, akcentuojant ryškiausius Juodkrantės istorijos raidos momentus ir pristato žymaus šio krašto kultūros asmenybės – Martyno Liudviko Rėzos reikšmingus darbus Įstaigoje įrengtoje nuolat veikiančioje istorinėje ekspozicijoje; rūpinasi mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu Dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose; kuria ir įgyvendina meninio ugdymo programas; rengia, vykdo ir įgyvendina neformalaus ugdymo programas įvairaus amžiaus žmonėms; organizuoja mokymus ir kvalifikacijos kėlimą.

Centre nuolat veikia istorinė ekspozicija, skirta iškiliai šio krašto asmenybei – Martynui Liudvikui Rėzai ir Juodkrantės istorijai. Ekspozicijoje informacija pateikiama lietuvių, anglų ir vokiečių kalbomis.

Liudviko Rėzos kultūros centro patalpos:

  • dvi parodų salės (iki 50 žmonių), tinkančios teminiams vakarams, kameriniams koncertams, užsiėmimams, paskaitoms, konferencijoms ir kt., – L. Rėzos g. 8 B;
  • koncertų salė (iki 200 žmonių) – L. Rėzos g. 54 C-9;
  • lauko estrada (iki 600 žmonių) – L. Rėzos g. 54 C-9;

Susipažinkite su Liudviko Rėzos centro patalpomis